Thông tư số 04/2020/TT-BLĐTBXH:

Hướng dẫn thực hiện quy định về đơn giá khoán, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động


Thông tư số 04/2020/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện quy định về đơn giá khoán, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và Ban điều hành quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Nghị định 20/2020/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 04/2020/TT-BLĐTBXH.