Hướng dẫn tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013

(Tài chính) Ngày 27/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6684/BTC-NSNN về việc tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013.

Công văn hướng dẫn đối tượng thực hiện tiết kiệm là các bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp ở địa phương và các cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền giao dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2013 chủ động rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi đã được giao để thực hiện tiết kiệm thêm chi thường xuyên của 7 tháng còn lại trong năm 2013 nhằm chủ động điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm 2013.

Phạm vi tính tiết kiệm thêm chi thường xuyên của 7 tháng còn lại trong năm 2013, gồm: (1) Tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo từng lĩnh vực chi; (2) Tiết kiệm 30% chi thường xuyên của các chương trình mục tiêu quốc gia bố trí cho các nhiệm vụ chi đoàn ra (chi đi nước ngoài), chi hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, chi tham quan, học tập.

Mời download nội dung Công văn: Cong van so 6684-BTC-NSNN.docx