Công văn 3229/TCHQ-GSQL:

Hướng dẫn trường hợp C/O điện tử và C/O bản giấy


Công văn 3229/TCHQ-GSQL ngày 19/5/2020 về C/O mẫu D điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Công văn 3229/TCHQ-GSQL.