Thông tư số 03/2020/TT-BGDĐT:

Hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo


Thông tư số 03/2020/TT-BGDĐT ngày 10/02/2020 hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Thông tư này hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/03/2020

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 03/2020/TT-BGDĐT.