Thông tư số 54/2023/TT-BTC:

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính


Ngày 15/8/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 54/2023/TT-BTC hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính.

Mời độc giả xem toàn văn Thông tư số 54/2023/TT-BTC.