Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT:

Hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT ngày 29/05/2020 về hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT.