Thông tư số 38/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước


Ngày 28/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 38/2019/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025.

Thông tư gồm 5 chương, 20 điều, quy định, trách nhiệm của các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện và quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 Điều 17 của Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan khác ở địa phương xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo hướng dẫn tại Thông tư này và hoàn thiện lại trên cơ sở các quy định về thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước và triển khai thực hiện chính sách cải cách tiền lương giai đoạn 2021-2025 của cấp có thẩm quyền.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12/08/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 38/2019/TT-BTC.