VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] “Cần Kiệm Liêm Chính” theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đề cập đến đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính” thường được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc đến nhiều nhất. Trong Di chúc để lại, một lần nữa Bác nhấn mạnh: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”.

[Infographics] Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

[Infographics] Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Văn kiện lịch sử vô giá

[Infographics] Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chiến dịch Điện Biên Phủ

[Infographics] 89 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Những dấu mốc trọng đại

[Infographics] “Cần Kiệm Liêm Chính” theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM