[Infographic] Nâng cao chất lượng, rà soát, sàng lọc đảng viên

Theo TTXVN

Từ ngày thành lập đến nay, nhất là trong những năm đổi mới, Đảng ta luôn quan tâm và đã đề ra nhiều chủ trương, nghị quyết, quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng.

[Infographic] Nâng cao chất lượng, rà soát, sàng lọc đảng viên - Ảnh 1