[Infographics] Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người sáng lập Ðảng Cộng sản Việt Nam

Theo TTXVN

Từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Marx-Lenin, Người tìm ra chân lý: cách mạng muốn thắng lợi "trước hết phải có đảng cách mệnh."

[Infographics] Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người sáng lập Ðảng Cộng sản Việt Nam - Ảnh 1