Tạo điều kiện tốt nhất có thể để xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

Tạo điều kiện tốt nhất có thể để xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

Làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu tạo điều kiện tốt nhất cho báo chí hoạt động và cùng nhau chung sức, đồng lòng xây dựng, phát triển đội ngũ người làm báo nhạy cảm về chính trị, nhạy bén về kinh tế, sâu sắc về khoa học và công nghệ, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại, vì nhân dân phục vụ, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì lợi ích của nhân dân.
Tầm vóc của Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tầm vóc của Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tại Hội nghị Chính trị đặc biệt (tháng 3/1964), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay: chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định thất bại, cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất định thành công”.
Lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 44/2022/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý. Trong đó, Thông tư quy định cụ thể về lập dự toán, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí với các đối tượng này.
Mùa Xuân có Đảng

Mùa Xuân có Đảng

92 mùa Xuân có Đảng, càng khẳng định thêm chân lý vững chắc, ở Việt Nam, Đảng với Dân tộc, Nhân dân là một. Đảng và mùa xuân dân tộc là giá trị văn hóa bất tuyệt, kế thừa truyền thống lịch sử và tinh hoa bản sắc của tiên tổ, ông cha. Đó là bức tường thành vững chãi ngăn chặn, đẩy lùi mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng Việt Nam...
Nhớ về những câu chuyện Bác Hồ chúc Tết

Nhớ về những câu chuyện Bác Hồ chúc Tết

Kể từ mùa Xuân đầu tiên Nhân dân ta có Đảng đến nay, cứ độ Xuân về, mỗi người dân Việt Nam lại bồi hối nhớ về Bác Hồ; nhớ về những câu chuyện Bác Hồ thăm, chúc tết người dân...
Nhận thức về nguồn lực tôn giáo và phát huy nguồn lực tôn giáo của Đảng trước thời điểm đổi mới

Nhận thức về nguồn lực tôn giáo và phát huy nguồn lực tôn giáo của Đảng trước thời điểm đổi mới

Bài viết này nhằm tổng kết lại quá trình nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về nguồn lực tôn giáo và phát huy nguồn lực tôn giáo. Vấn đề này được xem xét qua các thời kỳ cách mạng cho đến nay, qua đó cho thấy cách thức phát huy nguồn lực tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta khác nhau ở những hoàn cảnh lịch sử cụ thể nhất định.
Ngọn lửa cách mạng bất diệt soi rọi tương lai

Ngọn lửa cách mạng bất diệt soi rọi tương lai

Ngày này 76 năm về trước - ngày 2/9/1945 - tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ, trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập”, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự kiện trọng đại này là mốc son chói lọi trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945: Thời cơ và những quyết sách lịch sử

Cách mạng Tháng Tám năm 1945: Thời cơ và những quyết sách lịch sử

76 năm qua, kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, tinh thần bất diệt của những ngày tháng Tám lịch sử vẫn luôn cổ vũ, động viên mỗi người dân đất Việt vững tin vào sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.