[Infographics] Doanh nghiệp bảo hiểm được mở tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán ra sao?

Nội dung: P. Tuấn - Thiết kế: T. Anh

Theo quy định tại Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, thì doanh nghiệp bảo hiểm được phép mở 02 tài khoản giao dịch chứng khoán tại mỗi công ty chứng khoán để thực hiện các giao dịch từ nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn thu phí bảo hiểm trong nước.

[Infographics] Doanh nghiệp bảo hiểm được mở tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán ra sao? - Ảnh 1