[Infographics] Khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ ban chấp hành Đảng

Theo TTXVN

Khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý được quy định tại Quy định số 214-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

[Infographics] Khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ ban chấp hành Đảng - Ảnh 1