[Infographics] Mục tiêu bảo đảm an toàn nợ công giai đoạn 2021-2025

P. Tuấn - T. Anh

Tại Nghị quyết số 23/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025, Quốc hội đã nêu rõ các mục tiêu bảo đảm an toàn nợ công giai đoạn tới.

[Infographics] Mục tiêu bảo đảm an toàn nợ công giai đoạn 2021-2025 - Ảnh 1