Quyết định 762/QĐ-TCHQ:

Kế hoạch cải cách, hiện đại hóa trọng tâm của ngành Hải quan năm 2017


Ngày 13/3/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 762/QĐ-TCHQ kèm theo Kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm của ngành Hải quan năm 2017.

Theo Quyết định, Kế hoạch bao gồm những hoạt động trọng tâm sau:
+ Hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan, pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.
+ Nội luật hóa và triển khai thực hiện các cam kết của các Hiệp định theo lộ trình Việt Nam đã ký kết.
+ Rà soát, kiến nghị điều chỉnh thủ tục hành chính (TTHC) trong các lĩnh vực có liên quan đến thủ tục hải quan theo hướng đơn giản, đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi tiếp cận, giải quyết các dịch vụ công.
+ Chuẩn hóa quy trình thủ tục hải quan, xác định các yêu cầu nghiệp vụ để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và ứng dụng trang thiết bị, công nghệ hiện đại.
+ Xây dựng bổ sung hệ thống CNTT đáp ứng yêu cầu áp dụng phương thức điện tử trong thực hiện một số thủ tục, hoạt động quản lý hải quan mà Hệ thống VNACCS/VCIS chưa triển khai được.
+ Hoàn thành việc nâng cấp một số hệ thống CNTT vệ tinh đáp ứng yêu cầu quy định mới và theo kiến trúc hướng dịch vụ (SOA), phù hợp với kiến trúc tổng thể CNTT ngành Tài chính.
+ Thực hiện kết nối, trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử về hàng hóa tại cảng biển.
+ Xây dựng triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.
+ Các hoạt động nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và hoạt động kiểm tra chuyên ngành...
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 762/QĐ-TCHQ.