Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững với 11 nhiệm vụ quan trọng cần được triển khai từ nay đến năm 2015.

Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

11 nhiệm vụ trên gồm: 1- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế phát triển bền vững, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia đối với phát triển bền vững đất nước; 2- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững; 3- Lồng ghép các nguyên tắc, nội dung phát triển bền vững trong các chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển; 4- Tăng cường giám sát, đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển bền vững; 5- Xây dựng và triển khai các mô hình, sáng kiến phát triển bền vững; 6 - Từng bước thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh; 7- Tăng cường các nguồn lực tài chính để thực hiện phát triển bền vững; 8- Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường năng lực quản lý và thực hiện phát triển bền vững; 9- Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ và cộng đồng dân cư trong thực hiện phát triển bền vững; 10- Tăng cường vai trò của khoa học và công nghệ trong thực hiện phát triển bền vững; 11- Tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển bền vững.

Căn cứ các nhiệm vụ chủ yếu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trong năm nay phải xây dựng các Chương trình, Kế hoạch hành động để thực hiện Chiến lược phát triển bền vững; xây dựng các chỉ tiêu giám sát, đánh giá phát triển bền vững.

Từ năm 2013 - 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp xây dựng Đề án xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá thực hiện phát triển bền vững; Chương trình hỗ trợ xây dựng và thực hiện các mô hình phát triển bền vững cộng đồng; Đề án nghiên cứu hình thành Trung tâm tăng trưởng xanh mang tầm khu vực.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai Đề án phát triển việc làm "xanh" (việc làm bền vững).

Đồng thời, Bộ Tài chính phải chủ trì triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng và thực hiện các mô hình phát triển năng lượng sạch; Đề án Phát triển mạng lưới các tổ chức tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

Bộ Xây dựng triển khai Chương trình hỗ trợ xây dựng các mô hình làng sinh thái.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phải đưa nội dung giáo dục về phát triển bền vững vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục và đào tạo...