Kế hoạch số 2280/VPCP-NN:

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá nguồn cung và tình hình xuất khẩu gạo


Kế hoạch số 2280/VPCP-NN ngày 25/32020 của Văn phòng Chính phủ về kiểm tra, đánh giá nguồn cung và tình hình xuất khẩu gạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Kế hoạch số 2280/VPCP-NN.