Thông báo 104/TB-BTC:

Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017


Ngày 24/02/2017, Căn cứ Quy chế kiểm tra, tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 576/QĐ-BTC ngày 5/2/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chương trình công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Thông báo số 104/TB-BTC về kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017.

Theo Thông báo, Bộ Tài chính thông qua kiểm tra, tự kiểm tra để nắm tình hình triển khai và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng ở đơn vị, đánh giá về các hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước của đơn vị.

Phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn luật để đề xuất các biện pháp tháo gỡ, khắc phục.

Phát hiện và đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức hành chính, sự nghiệp, các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Tài chính và thủ trưởng các đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch này theo đúng Quy chế kiểm tra, tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Bộ.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông báo số 104/TB-BTC.