Quyết định số 1977/QĐ-BTC:

Kế hoạch triển khai Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"


Ngày 08/10/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1977/QĐ-BTC về Kế hoạch triển khai Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021".

Quyết định này gồm 3 điều, ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" và Kế hoạch cụ thể năm 2019, 2020.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08/10/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1977/QĐ-BTC.