Thông tư số 30/2021/TT-BTC:

Kéo dài quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán


Ngày 14/05/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 30/2021/TT-BTC kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 30/2021/TT-BTC.