Kết quả thực hiện chính sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp, người dân giai đoạn 2020-2023

Linh Hân

Trong bối cảnh người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 cùng những thách thức, khó khăn chung của tình hình kinh tế toàn cầu, Bộ Tài chính đã chủ động nghiên cứu, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền và ban hành theo thẩm quyền các giải pháp trong lĩnh vực tài chính. Đây là các chính sách nhằm “khoan thư sức dân”, hỗ trợ, đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tạo động lực cho nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng.

Kết quả thực hiện chính sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp, người dân giai đoạn 2020-2023 - Ảnh 1