Kho bạc Hà Nội hoàn trả khách hàng hơn 452 triệu đồng

Theo Hà Nội mới

Kho bạc nhà nước Hà Nội cho biết, trong năm 2012, công tác thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn đã đạt kết quả khả quan.

 Kho bạc Hà Nội hoàn trả khách hàng hơn 452 triệu đồng
Tổng thu trên địa bàn đạt 146.331 tỷ đồng, bằng 100,8% dự toán được giao, tổng chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Hà Nội đạt trên 220.000 tỷ đồng. Công tác kiểm soát thu, chi ngân sách nhà nước được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật.

Thông qua công tác kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước Hà Nội đã trả lại cho khách hàng 222 món tiền thừa, tổng trị giá hơn 452 triệu đồng. Năm 2013, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp triển khai hệ thống hiện đại hóa thu ngân sách nhà nước, góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.