Hiện đại hóa, nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra của Kho bạc Nhà nước

Hiện đại hóa, nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra của Kho bạc Nhà nước

Căn cứ vào sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, ngay từ đầu năm 2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của hệ thống KBNN. Theo kế hoạch, KBNN sẽ đẩy mạnh hiện đại hóa, nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành và kiểm tra nội bộ, nhất là đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thông qua môi trường điện tử, môi trường số.
Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính để giảm gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp

Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính để giảm gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp

Trong những năm qua, để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện doanh nghiệp tồn tại và phát triển, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương nói chung và Bộ Tài chính nói riêng đã tập trung cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chế độ báo cáo… Trong đó, cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật, giảm gánh nặng hành chính cho doanh nghiệp đang được triển khai mạnh mẽ và đồng bộ.
Đổi mới chính sách tài chính, tín dụng thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhanh, bền vững

Đổi mới chính sách tài chính, tín dụng thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhanh, bền vững

Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đưa ra tại Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa toàn diện ngành Tài chính

Thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa toàn diện ngành Tài chính

Ngày 17/11/2022, Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính), Ngân hàng Thế giới (WB) và Tập đoàn IEC đồng tổ chức Hội thảo - Triển lãm về tài chính số trong quản lý ngân sách nhà nước (Vietnam Digital Finance) năm 2022 (VDF-2022) với chủ đề “Thúc đẩy Chuyển đổi số và Hiện đại hóa toàn diện ngành Tài chính”.
Tăng cường quản lý rủi ro trong kiểm soát chi thường xuyên

Tăng cường quản lý rủi ro trong kiểm soát chi thường xuyên

Quản lý phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kiểm soát chi ngân sách nhà nước nói chung và kiểm soát chi thường xuyên nói riêng luôn được Kho bạc Nhà nước Bình Dương quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra.