Kho bạc Nhà nước Bến Tre: Thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

Theo Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia

Thực hiện chức năng quản lý ngân sách trên địa bàn, các đơn vị thuộc và trực thuộc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bến Tre là nơi giao dịch hàng ngày với các tổ chức, cơ quan và cá nhân; quản lý một khối lượng lớn về: tiền, ấn chỉ đặc biệt, hồ sơ chứng từ; mọi hoạt động của Kho bạc không chỉ gắn liền với cơ quan chủ quản cấp trên, mà còn gắn liền với nhiều hoạt động của các đơn vị tại địa phương, do đó công tác bảo mật rất được lãnh đạo KBNN Bến Tre quan tâm và tổ chức thực hiện đúng trong quá trình triển khai các hoạt động nghiệp vụ.

Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác an ninh trật tự, an ninh kinh tế, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước cũng như tình hình và diễn biến hoạt động phá hoại, tệ nạn xã hội trên địa bàn đều được phổ biến đến cán bộ công chức (CBCC) và lực lượng bảo vệ bằng nhiều hình thức: Văn bản chỉ đạo, hội họp, sinh hoạt tập thể, thông qua đọc báo vào mỗi sáng từ thứ ba đến thứ sáu hàng tuần, giúp cho CBCC  nắm bắt kịp thời để từ đó nâng cao cảnh giác, phòng ngừa các hoạt động phá hoại của các loại tội phạm; căn cứ theo quy chế của Bộ trưởng Bộ Tài chính và danh mục bí mật của ngành Tài chính các đơn vị thuộc KBNN Bến Tre đã xây dựng danh mục bí mật Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện có lồng ghép các nội dung liên quan đến tính an toàn và bảo mật vào quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ; kết hợp triển khai nhiều nội dung an toàn bảo mật theo hướng dẫn của KBNN, đặc biệt là trong công tác bảo mật dữ liệu trên máy vi tính, hồ sơ, tài liệu đưa vào lưu trữ như: Việc bố trí, sử dụng và bảo mật hệ thống máy chủ; trách nhiệm của CBCC tham gia công tác bảo mật và an toàn dữ liệu nghiệp vụ; việc đăng ký, phân quyền tham gia sử dụng trên hệ thống mạng kho bạc; việc theo dõi, giám sát những người vào làm việc trong khu vực máy chủ; những quy định an toàn thông tin đối với người sử dụng hệ thống công nghệ thông tin trong hệ thống KBNN; yêu cầu CBCC viết bản cam kết không tiết lộ thông tin khi tham gia sử dụng hệ thống công nghệ thông tin trong KBNN; việc xây dựng phương án kho lưu trữ và chỉnh lý tài liệu, hồ sơ lưu trữ theo quy định.

Lãnh đạo đơn vị là người trực tiếp giao tài liệu mật cho cán bộ trực tiếp thực hiện và thông báo cho cán bộ đó biết mức độ mật của tài liệu để cán bộ có ý thức bảo mật nội dung văn bản, tài liệu; tổ chức tốt công tác kiểm tra đối với nơi gửi và nơi nhận tài liệu mật nhằm phát hiện những sai sót, không để xảy ra mất mát, tránh trường hợp thất lạc; công tác sơ, tổng kết bảo vệ bí mật Nhà nước được tổ chức đánh giá rút kết kinh nghiệm, và được lồng ghép vào các chương trình sơ, tổng kết của cơ quan theo định kỳ quí, 6 tháng, 9 tháng và năm.

Về công tác phổ biến, tuyên truyền các văn bản, tài liệu mật có liên quan, sau khi triển khai đến CBCC nghe trực tiếp thì được lưu trữ theo chế độ mật; không truyền bá và lưu hành rộng rãi trái quy định; KBNN Bến Tre đã ban hành Công văn số 142/KBBT-TH ngày 01/4/2010 thực hiện công văn số 770/UBND-NC ngày 11/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong sử dụng các thiết bị điện tử phục vụ công tác; Công văn số 317/KBBT-T.HOC ngày 02/8/2011 thực hiện Công văn số 3001/UBND-NC ngày 20/7/2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre về việc đảm bảo an toàn thông tin đối với mạng máy tính; đồng thời đã triển khai, tổ chức phổ biến, tuyên truyền Pháp lệnh số 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về bảo vệ bí mật nhà nước; Quyết định số 237/2003/QĐ-TTg ngày 13/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật trong ngành Tài chính; Quyết định số 940/2003/QĐ-BCA (A11) ngày 28/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của ngành Tài chính; Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của ngành Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 196/2003/QĐ-BTC ngày 02/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hạ tầng truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-BTC ngày 15/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Công văn 2138/KBNN-KHTH ngày 14/11/2002 của KBNN đến toàn thể CBCC hiểu rõ, thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước, của Ngành về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong đơn vị.

Nhìn chung qua quá trình tổ chức thực hiện Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính và KBNN về công tác an toàn và bảo vệ bí mật Nhà nước; KBNN Bến Tre đã triển khai, thực hiện đúng theo yêu cầu, hướng dẫn, xây dựng được nhiều quy chế liên quan đến công tác an toàn và bảo mật, CBCC thực hiện nhiệm vụ liên quan đến tài liệu mật được tuyển chọn đảm bảo tiêu chuẩn, ký cam kết bảo vệ bảo mật tại KBNN; Lãnh đạo KBNN Bến Tre có quan tâm, chỉ đạo triển khai, hướng dẫn, kiểm tra; các đơn vị thuộc và trực thuộc đã  phối hợp tốt trong quá trình tổ chức thực hiện; nhận thức của CBCC về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước có sự chuyển biến tích cực; chưa có trường hợp để lọt lộ, mất hay vi phạm làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Đánh giá, đúc kết việc triển khai thực hiện các quy định bảo mật là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng không chỉ giới hạn trong hệ thống Kho bạc, ngành Tài chính mà còn là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng của cả đất nước: Với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao, Kho bạc Nhà nước Bến Tre sẽ thường xuyên tổ chức tuyên truyền, quán triệt các nội dung của Pháp lệnh, Nghị định Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, của KBNN về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước: Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra để kịp thời phát hiện xử lý các thiếu sót vi phạm nhằm chấn chỉnh, phù hợp với tính chất và yêu cầu hoạt động của đơn vị; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới theo Chỉ thị số 05/2012/CT-TTg ngày 21/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ.