Kho bạc Nhà nước Ninh Bình siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân quỹ nhà nước

Khánh Chi

Năm qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Bình đã chủ động, linh hoạt thực hiện đồng bộ các giải pháp trong quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả. Năm 2023, đơn vị tiếp tục triển khai nhiều giải pháp trọng tâm, trọng điểm, tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân quỹ nhà nước.

KBNN Ninh Bìnhchấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, kiểm soát chi NSNN.
KBNN Ninh Bìnhchấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, kiểm soát chi NSNN.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong điều hành ngân quỹ nhà nước

Đánh giá những kết quả đạt được trong năm qua, KBNN Ninh Bình cho biết, đơn vị đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp trong quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước và đạt được một số kết quả khả quan trong thực hiện thu, chi NSNN. 

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu NSNN, đơn vị đã thực hiện tốt công tác phối hợp thu giữa Kho bạc, cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan và 9 ngân hàng thương mại; xử lý nhanh các giao dịch nộp NSNN, tạo thuận lợi cho khách hàng giao dịch tập trung nhanh các nguồn thu cho NSNN.

Về kiểm soát chi ngân sách, đơn vị tăng cường kiểm soát chi NSNN đảm bảo kỷ luật, kỷ cương tài chính đặc biệt là về thời gian kiểm soát, thanh toán; kịp thời thanh toán theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào mà không rõ lý do; Ưu tiên giải ngân nhanh chóng, kịp thời kinh phí cho phòng, chống dịch COVID-19, vốn đầu tư xây dựng cơ bản… theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và chính quyền địa phương.

Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt; đôn đốc các đơn vị giao dịch thực hiện đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi hàng tháng, tài khoản dự toán hàng quý với KBNN nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch; kiên quyết từ chối thanh toán các khoản chi không có trong dự toán được duyệt, không đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức của cơ quan có thẩm quyền.

Trong năm 2022, đã có 100% đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại KBNN Ninh Bình, 100% các đơn vị sử dụng ngân sách cài đặt ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN qua KBNN.

Thực hiện hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi NSNN, các loại tiền vốn, quỹ, tài sản… của Nhà nước do Kho bạc quản lý; vận hành và chấp hành đúng quy trình các hệ thống ứng dụng: TABMIS, Thanh toán điện tử liên ngân hàng (CITAD); Thanh toán song phương điện tử; Thanh toán liên kho bạc; Chương trình TCS… đảm bảo an toàn, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác tổng hợp báo cáo và cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ phục vụ yêu cầu quản lý và điều hành ngân sách các cấp.

Với những giải pháp trên, năm 2022, KBNN Ninh Bình thực hiện thu NSNN đạt 50.906 tỷ đồng, chi NSNN đạt 16.450 tỷ đồng. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, đơn vị đã phát hiện 27.320 món với số tiền 1.695.877 triệu đồng chưa đủ thủ tục thanh toán...

5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2023, KBNN Ninh Bình tiếp tục bám sát Chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN và UBND Tỉnh về điều hành NSNN năm 2023 để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN; trao đổi, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế góp phần hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2023; đảm bảo hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác và điều tiết số thu cho NSNN các cấp đúng quy định.

Chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, kiểm soát chi NSNN gắn với thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng, chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính, KBNN, bộ, ngành liên quan và chính quyền địa phương trong quản lý điều hành ngân sách, quản lý đầu tư công năm 2023 để tổ chức triển khai thực hiện đúng qui định; kịp thời đánh giá, phản ánh, báo cáo cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN.

KBNN Ninh Bình cũng sẽ tổ chức thực hiện tốt công tác kế toán, thanh toán tại từng đơn vị KBNN, đảm bảo chấp hành nghiêm túc các quy chế, quy trình nghiệp vụ; làm tốt công tác tổng hợp báo cáo, cung cấp thông tin số liệu phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành NSNN của các cấp.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức vận hành ổn định và khai thác hiệu quả hệ thống TABMIS, hệ thống thanh toán điện tử KBNN và các chương trình giao diện với chương trình TABMIS, hệ thống thanh toán song phương với các ngân hàng thương mại trên địa bàn...