KBNN Thừa Thiên - Huế điều hành, quản lý ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả

PV.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thừa Thiên - Huế triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo điều hành quản lý ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả.

KBNN Thừa Thiên - Huế tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi NSNN, các loại vốn, quỹ, tài sản của Nhà nước.
KBNN Thừa Thiên - Huế tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi NSNN, các loại vốn, quỹ, tài sản của Nhà nước.

Trên cơ sở thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN, KBNN Thừa Thiên - Huế đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-KBTTH ngày 02/02/2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Quyết định số 54/QĐ-KBTTH ngày 03/03/2021 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; Quyết định số 55/QĐ-KBTTH ngày 03/03/2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021; Quyết định số 32/QĐ-KBTTH ngày 02/02/2021 về Kế hoạch thông tin tuyên truyền về các lĩnh vực hoạt động trọng tâm của KBNN Thừa Thiên - Huế... để lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn.

Trong quý III/2021, đơn vị đã tập trung nguồn thu đầy đủ kịp thời theo đúng chế độ Nhà nước quy định; triển khai phối hợp thu các khoản thu NSNN qua ngân hàng thương mại tạo thuận lợi cho các đơn vị giao dịch của Kho bạc tỉnh nộp các khoản thu của Nhà nước thuận lợi nhanh chóng, an toàn, các giải pháp nhằm cải cách công tác thu NSNN; chỉ đạo chuyên môn phối hợp với các sở, ban ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách, quản lý chặt chẽ quỹ ngân sách nhà nước, điều tiết chính xác cho các cấp ngân sách.

Cùng với đó, đơn vị đã tập trung giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản của các đơn vị được giao quản lý trên địa bàn, thực hiện công tác kiểm soát chi tuân thủ đúng quy trình, thủ tục, thời gian; giải quyết hồ sơ chặt chẽ, chính xác, kịp thời cho đơn vị sử dụng ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ.

Đơn vị thực hiện nghiêm việc phòng ngừa rủi ro trong kiểm soát nghiệp vụ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn tiền và tài sản nhà nước. Song song với đó, đơn vị chủ động phối hợp với các sở, ban ngành và các chủ đầu tư đẩy nhanh việc nhập, phê duyệt dự toán trên TABMIS; kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng dự toán được cấp có thẩm quyền giao; ưu tiên kiểm soát chi nhanh, đúng quy định của pháp luật đối với các khoản chi phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời thực hiện kiểm soát, thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản chi NSNN, đặc biệt là kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19, kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp và người dân theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và chính quyền địa phương; chủ động tham mưu và báo cáo định kỳ về thu, chi NSNN cho các cấp chính quyền địa phương.

KBNN Thừa Thiên - Huế tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi NSNN, các loại vốn, quỹ, tài sản của Nhà nước; thực hiện tốt công tác tổng hợp, báo cáo số liệu thu, chi NSNN năm 2021 phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp Lãnh đạo; duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống thanh toán, phối hợp thu NSNN cho các đơn vị KBNN trong nội bộ Hệ thống KBNN và thanh toán với các hệ thống ngân hàng.

Nhờ triển khai hiệu quả các giải pháp trên, quý III/2021, KBNN Thừa Thiên - Huế thực hiện thu NSNN là 7.668 tỷ đồng, đạt 126% so với dự toán, tăng 107% so với cùng kỳ năm 2020.