Khối Tài chính - Kinh tế ký giao ước thi đua năm 2013

Đức Thống - Cục Thuế Hà Tĩnh

(Tài chính) Ngày 07/5/2013, khối Tài chính - Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh gồm các đơn vị: Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, Ban điều phối dự án IMPP, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, Cục thuế, Ban Quản lý dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Ban quản lý khu vực mỏ sắt Thạch Khê, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hướng tới kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Bác và ngày thi đua yêu nước.

Khối Tài chính - Kinh tế ký giao ước thi đua năm 2013
Lễ ký giao ước thi đua năm 2013. Nguồn: Hatinh.gdt.gov.vn
Dưới sự chứng kiến của các đại biểu về dự lễ ký kết, đại diện các cơ quan của khối Tài chính - Kinh tế đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2013 trên cơ sở những nội dung mà đại diện lãnh đạo các Cụm, Khối thi đua của Tỉnh đã ký ngày 08/01/2013 với chủ đề “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” về kế hoạch, nhiệm vụ chính trị năm 2013 của các đơn vị thuộc Khối Tài chính - Kinh tế: Phấn đấu xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể khác trong sạch, vững mạnh, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng đơn vị, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm Quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương năm 2013 theo các Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết Hội đồng Nhân dân Tỉnh. Thi đua xây dựng ngành, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh về mọi mặt. Thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí, củng cố, kiện toàn về bộ máy tổ chức cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Các chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm vụ cụ thể là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP): 16,5% trong đó: Nông - Lâm - Thủy sản tăng 3,5%; Công nghiệp - Xây dựng tăng 25%;  Dịch vụ tăng 10,9%. Cơ cấu kinh tế các khu vực: Công nghiệp - Xây dựng: 38,1%, Nông - Lâm - Thủy sản: 30,1%, Dịch vụ: 31,8%. GDP bình quân đầu người năm 2013 phấn đấu đạt 23 triệu đồng. Sản lượng lương thực: Trên 50 vạn tấn. Độ che phủ rừng đạt 53,5%. Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng: Tăng 30%. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn: 100 triệu USD; Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa qua các cựa khẩu trên địa bàn: 3.550 triệu USD. Tổng thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt  5.500 tỷ đồng, trong đó: Thu ngân sách nội địa 4.170 tỷ đồng (thu thuế, phí và lệ phí 3.420 tỷ đồng; thu cấp quyền sử dụng đất 750 tỷ đồng); Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.330 tỷ đồng. Giảm tỷ lệ sinh: 0,2%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo: 3%. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế: Trên 65%. Tạo việc làm trên 3 vạn lượt người, đào tạo nghề trên 2,5 vạn lượt người. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưởng: 1-1,2%; công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ sở an toàn làm chủ - Sẵn sàng chiến đấu, 100% xã, phường ổn định chính trị.

Cùng với việc thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị là gắn phong trào thi đua với việc tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 “về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Bác và ngày thi đua yêu nước (11/6/2013) và các ngày lễ lớn của dân tộc.