Không nộp báo cáo hóa đơn thuế có thể bị phạt 10 triệu đồng

Theo gdt.gov.vn

(Tài chính) Tại Khoản 3, Điều 33, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ, hành vi không nộp báo cáo hóa đơn đã sử dụng theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 10 triệu đồng.

Tổng cục Thuế yêu cầu, hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan Thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I chậm nhất là ngày 30/4; quý II chậm nhất là ngày 30/7; quý III nộp chậm nhất là 30/10; quý IV chậm nhất là 30/1 năm sau) theo mẫu số 3.9 ban hành kèm theo Thông tư số  64/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trường hợp tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thì không bị xử phạt. Trường hợp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sau 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thì tổ chức, cá nhân bị phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.