Quyết định số 840/QĐ-BTC:

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn của Bộ Tài chính


Ngày 20/5/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 840/QĐ-BTC về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ Tài chính.

Quyết định này gồm 3 điều, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ Tài chính.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ: Xây dựng chương trình hành động phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nan ma túy, mại dâm để thực hiện thống nhất trong toàn ngành.

Chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm...

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Trưởng Ban quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 840/QĐ-BTC.