Loại thuế phải nộp đối với tiền thuê khoảng không để kéo đường dây điện ngang đất

PV.

(Tài chính) Mới đây, Cục Thuế tỉnh An Giang nhận được công văn số 1743/CV-TCKT của Công ty cổ phần Nam Việt đề nghị hướng dẫn loại thuế phải nộp đối với tiền thuê khoảng không để kéo đường dây điện ngang đất. Ngay sau đó, Cục Thuế Tỉnh đã có công văn số 1359 /CT-TTHT để giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp về vấn đề này.

Theo Cục Thuế An Giang, đối với các loại thuế phải nộp đối với tiền thuê khoảng không để kéo đường dây điện ngang đất đã được quy định rõ ràng tại khoản 10 Điều 19 Chương II Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ như sau: Hộ gia đình, cá nhân có bất động sản cho thuê thuộc đối tượng phải kê khai, nộp thuế GTGT. Trường hợp số tiền cho thuê bất động sản thấp hơn mức doanh thu không phải nộp thuế khoán nêu tại khoản 5 Điều này thì hộ gia đình, cá nhân không phải nộp thuế GTGT.

Đối với trường hợp cho thuê bất động sản lần đầu, hộ gia đình, cá nhân có bất động sản thực hiện khai thuế với cơ quan thuế quản lý địa bàn có bất động sản để được cấp hóa đơn lẻ và nộp thuế. Đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ được thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Căn cứ đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ và các tài liệu kèm theo về việc cho thuê bất động sản, cơ quan thuế hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân có bất động sản cho thuê xác định số thuế GTGT phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng. Hộ gia đình, cá nhân có bất động cho thuê thực hiện nộp thuế trước khi nhận hóa đơn lẻ.

Cũng tại điểm 1.1, khoản 1, Mục II Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ đã quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định các khoản thu nhập chịu thuế gồm thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật như: sản xuất, kinh doanh hàng hóa; xây dựng; vận tải; kinh doanh ăn uống; kinh doanh dịch vụ; kể cả dịch vụ cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng".

Như vậy, căn cứ các qui định nêu trên, hộ gia đình, cá nhân có bất động sản cho thuê thuộc đối tượng phải kê khai, nộp thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập cá nhân. Khi có phát sinh hoạt động cho thuê khoảng không để kéo đường dây điện ngang đất, hộ gia đình, cá nhân phải kê khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp ở địa phương để được mua hóa đơn lẻ và nộp thuế.

Với trường hợp Công ty thuê bất động sản của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh, nếu khoản tiền thuê này của hộ, cá nhân thuộc diện không phải nộp thuế Giá trị gia tăng (do cơ quan thuế địa phương xác định dựa trên mức thu nhập của hộ gia đình, cá nhân) nên không cấp hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân không kinh doanh thì Công ty được lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào kèm theo hợp đồng thuê và chứng từ thanh toán để làm chứng từ hạch toán chi phí được trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Tiền cho thuê khoảng không để kéo dây điện ngang đất là thu nhập từ kinh doanh (cho thuê tài sản) của hộ gia đình, cá nhân được cơ quan thuế tại địa phương thu thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập cá nhân khi cấp hóa đơn lẻ, do đó khi Công ty chi trả thu nhập không khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân trước khi chi trả.