Miễn nhiệm Tổng giám đốc côngty mẹ tập đoàn, Tổng công ty nếu lỗ 2 năm liên tiếp

Theo Chinhphu.vn

Theo Dự thảo Nghị định mới, Tổng giám đốc có nhiệm kỳ không quá 5 năm và sẽ bị miễn nhiệm nếu công ty mẹ lỗ 2 năm liên tiếp... Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra dự thảo Nghị định về tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước thay thế Nghị định 101/2009/NĐ-CP.


Miễn nhiệm tổng giám đốc nếu để công ty mẹ lỗ 2 năm liên tiếp

Cụ thể, đối với công ty mẹ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất giao Bộ hoặc Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh quyết định việc miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Tổng giám đốc nếu để công ty mẹ lỗ 2 năm liên tiếp.

Tổng giám đốc sẽ bị miễn nhiệm khi không đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) giao trong 2 năm liên tiếp hoặc ở trong tình trạng lỗ, lãi đan xen nhau nhưng không khắc phục được. Trừ trường hợp lỗ hoặc giảm ROE đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc lỗ theo kế hoạch do đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ; lỗ hoặc giảm ROE có lý do khách quan được giải trình và đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Ngoài ra, Tổng giám đốc còn bị miễn nhiệm nếu để công ty mẹ lâm vào tình trạng phá sản nhưng không nộp đơn yêu cầu phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản; hoặc không hoàn thành các nhiệm vụ hoặc chỉ tiêu do Hội đồng thành viên giao, vi phạm nhiều lần và có hệ thống nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên,...

Nhiệm kỳ của tổng giám đốc không quá 5 năm

Dự thảo cũng nêu rõ, Tổng giám đốc do Bộ quản lý ngành bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật (đối với công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế có ngành kinh doanh chính thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ quản lý ngành được giao quản lý, tổng công ty thuộc Bộ) hoặc do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật (đối với công ty mẹ trong tổng công ty trực thuộc UBND cấp tỉnh).

Điều lệ của công ty mẹ phải quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện trở thành Tổng giám đốc. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 5 năm.