Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

T. Anh

Năm 2021 - lần đầu tiên trong lịch sử ngành Dự trữ Nhà nước xuất cấp một lượng hàng, lương thực dự trữ quốc gia lớn để ổn định đời sống nhân dân gặp khó khăn và người dân ở vùng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2022, toàn ngành Dự trữ Nhà nước quyết tâm thực hiện quản lý hiệu quả nguồn lực dự trữ quốc gia; chủ động đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh...

Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước - Ảnh 1