Mức chi quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới không vượt quá 6% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm

PV.

(Tài chính) Theo Thông tư 43/2014/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, mức doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hàng năm đóng góp vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới là 1%.

Thông tư trên cũng quy định mức chi quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới không vượt quá 6% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm. So với mức chi cũ được quy định tại Thông tư 103/2009/TT-BTC là không vượt quá 3%.

Bên cạnh đó, mức chi hỗ trợ nhân đạo không vượt quá 12% tổng số tiền đóng vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới hàng năm so với mức chi cũ được quy định tại Thông tư 151/2012/TT-BTC là 15%.