Mức phụ cấp ưu đãi đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập

Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011, được bổ sung theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023, quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

Mức phụ cấp ưu đãi đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập - Ảnh 1
Mức phụ cấp ưu đãi đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập - Ảnh 2

Theo baochinhphu.vn