Tự chủ tài chính tăng hiệu quả hoạt động cho các bệnh viện y học cổ truyền công lập

Tự chủ tài chính tăng hiệu quả hoạt động cho các bệnh viện y học cổ truyền công lập

Tự chủ là xu thế tất yếu đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ công nói chung và các đơn vị cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh nói riêng. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm thích đáng nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật để phát triển và đổi mới cơ chế tự chủ tài chính, tổ chức và hoạt động của các cơ sở Y tế công lập gắn với chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa. Nhờ đó, các bệnh viện Y học cổ truyền công lập cũng đã phát huy hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính và đạt được những kết quả nhất định.