Thông tư số 74/2020/TT-BTC:

Mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ


Thông tư số 74/2020/TT-BTC ngày 10/08/2020 của Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 74/2020/TT-BTC.