Mục tiêu tổng quát trong chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia đến năm 2030

Nội dung: Gia Hân - Thiết kế: T. Anh

Tại Dự thảo Chiến lược Tiêu chuẩn hoá quốc gia đến năm 2030, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đề xuất một số mục tiêu tổng quát để tập trung triển khai hiệu quả.

Mục tiêu tổng quát trong chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia đến năm 2030 - Ảnh 1