Mức trợ cấp mới cho quân nhân quốc phòng

PV.

Ngày 10/9/2016, Bộ Quốc phòng đã có Thông tư 130/2016/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thông tư 130/2016/TT-BQP áp dụng đối với:

- Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg.

- Quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Mức trợ cấp đối với các đối tượng nêu trên được điều chỉnh tăng thêm 150.000 đồng/người/tháng. Cụ thể: Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 01/01/2016 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 12/2015 + 150.000 đồng.

Theo đó, mức trợ cấp hằng tháng sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm cụ thể như sau:

- Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp: 1.535.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp: 1.605.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp: 1.674.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp: 1.743.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp: 1.812.000 đồng/tháng.

Thông tư 130/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 25/10/2016.

Mức điều chỉnh tăng trợ cấp cho các đối tượng áp dụng từ 01/01/2016.