Năm 2022, ước tính đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Theo Báo Đại biểu Nhân dân (daibieunhandan.vn)

Theo Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, có 14/15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội ước tính đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Năm 2022, ước tính đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh 1