Nâng cao kiến thức pháp luật năm 2013 cho cán bộ ngành Thuế Hà Nội

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật năm 2013 cho cán bộ công chức ngành Thuế nắm vững nội dung và thực hiện tốt các luật mới sửa đổi bổ sung để áp dụng vào công tác quản lý thu thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật năm 2013 cho 343 cán bộ công chức ngành Thuế Hà Nội.

Nâng cao kiến thức pháp luật năm 2013 cho cán bộ ngành Thuế Hà Nội
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các cán bộ công chức đã được nghe các giảng viên có kinh nghiệm truyền đạt, phổ biến nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật như: Luật số 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng và Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành thực hiện từ 01/02/2013; một số điểm mới trong Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 gồm 6 chương, 35 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2012; nội dung cơ bản trong Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 gồm 5 chương, 26 điều và có hiệu lực từ ngày 20/11/2012; Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 và Thông tư số 19/2013/TT-BTC ngày 20/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm qui định trong Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ngày 9/10/2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính.

Trong số các Luật được các giảng viên phổ biến, Luật Phòng chống tham nhũng  đã được Cục Thuế tuyên truyền phổ biến nhiều lần, dưới nhiều hình thức để cán bộ công chức ngành Thuế nắm vững nội dung và thi hành Luật. Các biện pháp Phòng chống tham nhũng được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện tại Cơ quan Thuế các cấp; Cục Thuế đã tổ chức việc ký cam kết về không vi phạm pháp luật đến từng cán bộ công chức trong toàn Ngành.

 Bên cạnh đó, Luật Thanh tra là một trong những nội dung được Cục thuế Hà Nội hết sức chú trọng bới việc thực hiện, tuân thủ Luật này không những giải quyết xử lý thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp Luật thuế đối với người nộp thuế mà còn thanh tra, kiểm tra việc chấp hành công vụ đối với cán bộ công chức Thuế.

Qua hội nghị, cán bộ công chức ngành Thuế Hà Nội đã nắm bắt đầy đủ mục đích, ý nghĩa, nội dung các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước, từ đó áp dụng vào công tác quản lý thu thuế thực hiện có hiệu quả.