Ngành Hải quan cam kết cụ thể thời gian phục vụ khách hàng

(Tài chính) Ngày 3/4/2015, Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 952/QĐ-TCHQ, sửa đổi một số nội dung của Tuyên ngôn phục vụ khách hàng.

Cụ thể, Quyết định 952/QĐ-TCHQ sửa đổi nội dung của các mục: “II. Cam kết của Hải quan Việt Nam” và “IV. Liên hệ, phản hồi” của Tuyên ngôn phục vụ khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 225/QĐ-TCHQ ngày 09/02/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, nhằm tiếp tục đáp ứng yêu cầu về cải cách, hiện đại hóa và thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế trong lĩnh vực hải quan.

Theo đó, sau khi đã được sửa đổi, thời hạn cơ quan hải quan hoàn thành kiểm tra hồ sơ chậm nhất là 2 giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan. Đối với trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành thì thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa được tính từ thời điểm nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành.

Mời xem nội dung quyết định: quyet dinh 952.pdf