Tăng cường hoàn thiện cơ chế quản lý tuân thủ doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan

Tăng cường hoàn thiện cơ chế quản lý tuân thủ doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã thúc đẩy và làm bùng nổ thương mại toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Hải quan đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo đồng thời tạo thuận lợi thương mại, thực thi các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu, quy định của pháp luật quốc gia và phù hợp với thông lệ quốc tế. Sự gia tăng về lưu lượng hàng hóa, hành khách, phương tiện vận tải cùng với công cuộc chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về hải quan đã khiến cơ quan hải quan thay đổi cách thức quản lý cũng như phương pháp thực thi nhiệm vụ. Theo đó, từ năm 2011 đến nay, cơ quan hải quan đã áp dụng và triển khai phương pháp quản lý tuân thủ dựa trên quản lý rủi ro cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.
Ngành Hải quan tiếp tục tháo gỡ thể chế để phục vụ doanh nghiệp

Ngành Hải quan tiếp tục tháo gỡ thể chế để phục vụ doanh nghiệp

Trong bối cảnh nền kinh tế còn phải đối diện với không ít khó khăn, ngành Tài chính nói chung, lĩnh vực hải quan nói riêng đã, đang tích cực đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa. Thời gian qua, ngành Hải quan đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là tháo gỡ thể chế để phục vụ doanh nghiệp... góp phần tạo thuận lợi thương mại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Ngành Hải quan chủ động phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp

Ngành Hải quan chủ động phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp

Ngành Hải quan đã tích cực triển khai hiệu quả công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và đã nhận được sự đồng thuận, hợp tác của các bên liên quan. Công tác này sẽ tiếp tục được cơ quan hải quan đổi mới, nâng cao chất lượng nhằm đưa quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp ngày càng thực chất.
Tôn vinh 10 doanh nghiệp tiêu biểu, tích cực tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan

Tôn vinh 10 doanh nghiệp tiêu biểu, tích cực tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan

Tại Diễn đàn Hải quan - Doanh nghiệp 2023 với chủ đề "Hải quan Việt Nam: Tạo động lực mới cho doanh nghiệp phục hồi và bứt phá” ngày 6/9/2023, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường đã trao kỷ niệm chương cho 10 doanh nghiệp tiêu biểu, tích cực tham gia “Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan”.
Cơ quan hải quan triển khai quy định giảm thuế giá trị gia tăng

Cơ quan hải quan triển khai quy định giảm thuế giá trị gia tăng

Triển khai Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn người khai hải quan khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS.
Đẩy mạnh quản lý rủi ro trong hoạt động hải quan

Đẩy mạnh quản lý rủi ro trong hoạt động hải quan

Việt Nam đã và đang hướng tới tự do hóa thương mại và hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng trên mọi phương diện. Cùng với đó là sự thay đổi tốc độ di chuyển nhanh chóng của dòng chảy hàng hoá, phương tiện, hành khách qua lại cửa khẩu biên giới Việt Nam. Bối cảnh đó đòi hỏi cơ quan hải quan phải chú trọng hơn vào cải cách, hiện đại hóa phương thức quản lý để đáp ứng yêu cầu tạo thuận lợi thương mại, đảm bảo kiểm soát việc tuân thủ pháp luật hải quan. Để đáp ứng được các yêu cầu trên, cùng với triển khai Luật Hải quan, từ năm 2006, Hải quan Việt Nam đã áp dụng quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.
Hướng đến mô hình hải quan thông minh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Hướng đến mô hình hải quan thông minh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Bối cảnh và những yêu cầu đặt ra của đất nước trong giai đoạn phát triển mới sẽ tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan hải quan trong hoạt động kiểm soát hàng hóa ra vào biên giới lãnh thổ Việt Nam với vai trò là “người gác cửa nền kinh tế". Nhiều thách thức và nhiệm vụ đặt ra, đòi hỏi ngành Hải quan phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đổi mới toàn diện hơn nữa để ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan. Với những định hướng lớn mang tính đột phátrong Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 sẽ là tiền đề để ngành Hải quan xây dựng và hoàn thành Hải quan số, Hải quan thông minh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.