Ngành Tài chính gắn thi đua yêu nước với học tập và làm theo lời Bác

PV.

(Tài chính) Tròn 65 năm đã trôi qua kể từ thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc", lời vị Cha Già dân tộc vẫn còn nguyên giá trị. Kỷ niệm sự kiện trên, ngành Tài chính đã phát động nhiều phong trào thi đua, gắn với thực hiện hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tới mỗi cán bộ, công chức, tạo động lực mới cho toàn Ngành vượt qua mọi khó khăn, thử thách thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2013.

Ngành Tài chính gắn thi đua yêu nước với học tập và làm theo lời Bác
Ngành Tài chính phát động nhiều phong trào thi đua lập thành tích nhân 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc". Nguồn: mof.gov.vn

Ngày 11/6/1948, giữa lúc cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược bước vào giai đoạn khó khăn, gian khổ và ác liệt nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc". "Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở thành một chiến sĩ tranh đấu trên các mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa… Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân và sẽ giúp ta dẹp tan mọi khó khăn để đi đến thắng lợi cuối cùng…".

"Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Bác Hồ xuất phát từ chiều sâu truyền thống lịch sử thấm đượm lòng yêu nước, ý chí quật cường đã làm nên những trang sử vẻ vang mấy ngàn năm rạng rỡ cho non sông Việt Nam. Sự khích lệ kịp thời, đúng lúc của vị Cha Già dân tộc đã tiếp thêm sức mạnh cho mỗi người dân Việt Nam đạp bằng mọi khó khăn, thử thách, thắp sáng nguồn lực vô tận đó là niềm tự hào dân tộc to lớn và sâu sắc.

Có thể nói, "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Bác đã đánh thức những mạch nguồn sâu lắng, mạnh mẽ nhất của tinh thần yêu nước - một giá trị to lớn của nhân dân ta, để rồi từ thời điểm đó, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã hăng hái thi đua làm nên những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc: Chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954; hoàn thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước năm 1975 và thực hiện thành công công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 1986 đến nay.

65 năm đã trôi qua, những lời kêu gọi của vị Cha Già dân tộc vẫn còn nguyên giá trị. Nghe đâu đây như vẳng lời Người giữa chiến khu Việt Bắc năm xưa lan tỏa đến đồng bào và chiến sỹ cả nước:

“Các cụ phụ lão thi đua đốc thúc con cháu hăng hái tham gia mọi công việc,

Các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp việc người lớn,

Đồng bào phú hào thi đua mở mang doanh nghiệp,

Đồng bào công nông thi đua sản xuất,

Đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng tác và phát minh,

Nhân viên Chính phủ thi đua tận tụy làm việc, phụng sự nhân dân…”

"Lời kêu gọi thi đua ái quốc" và tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được Đảng và Nhà nước ta phát triển và vận dụng một cách sáng tạo trong từng giai đoạn cách mạng. Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên phạm vi cả nước đã có những chuyển biến tích cực. Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, ngày 04/3/2008 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc lấy ngày 11/6 hàng năm là “Ngày Truyền thống thi đua yêu nước”.

Đây là dịp để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, gắn với việc triển khai sâu rộng và có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với công tác tổ chức, vận động và hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc", Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 6410/BTC-TĐKT ngày 22/5/2013, hướng dẫn triển khai trong toàn Ngành việc kỷ niệm sự kiện ý nghĩa nói trên.

Một chương trình hành động lớn với nhiều hoạt động kỷ niệm thiết thực, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được Bộ triển khai sâu rộng đến mỗi cơ quan, đơn vị và đến từng cán bộ, công chức… Ngành xác định đây là dịp ôn lại lịch sử truyền thống, động viên phong trào thi đua yêu nước trong toàn bộ hệ thống tài chính, khích lệ tinh thần lao động, sáng tạo, vượt khó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013 tại từng cơ quan, đơn vị.

Những hoạt động tôn vinh, giao lưu, học hỏi những kinh nghiệm hay của các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua và trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại các cơ quan, đơn vị toàn Ngành đã được đẩy mạnh với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn và sẽ được sơ kết, tổng kết để vinh danh, nhân rộng.

Trước yêu cầu tập trung cho việc thực hiện các giải pháp tài chính theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, đồng thời thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dịp kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" năm nay được các đơn vị trực thuộc hệ thống tài chính triển khai trang trọng, tiết kiệm, tạo nên khí thế thi đua mới, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục niềm tự hào về truyền thống thi đua yêu nước trong toàn Ngành.

Đây cũng là dịp các đơn vị toàn Ngành sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, đề ra các biện pháp duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo ra không khí sôi nổi trong 6 tháng cuối năm theo hướng: Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình công tác đã đề ra, hoàn thành có chất lượng các đề án về cơ chế, chính sách tài chính trong chương trình công tác. Đặc biệt các cơ quan Thuế, Hải quan đều đưa ra các chương trình thi đua riêng gắn với nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc", Tổng cục Hải quan đã phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành với khẩu hiệu “Kỷ cương - Cải cách - Phát triển”. Các phong trào thi đua sẽ tập trung tạo khí thế sôi nổi, nâng cao hiệu quả lao động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2013.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 10/01/2013, Tổng cục Hải quan đã có Văn bản số 231/TCHQ-TCCB phát động phong trào thi đua trong toàn ngành Hải quan năm 2013 với khẩu hiệu “Kỷ cương - Cải cách - Phát triển”. Các đơn vị ngành Hải quan cũng đã chủ động đề ra nhiều phong trào thi đua, tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động văn thể mỹ nhằm tạo khí thế sôi nổi, nâng cao hiệu quả lao động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu công việc được giao.

Kết quả thi đua sẽ được tổng hợp, đánh giá và đề xuất biểu dương những gương điển hình để nhân rộng trong toàn hệ thống. Các đơn vị ngành Thuế cũng gắn những nội dung thi đua của từng đơn vị, cá nhân với nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao.

Đơn cử như tại Cục Thuế thành phố Hà Nội, tại Công văn số 1074 ngày 12/4/2013, hưởng ứng 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc", nêu rõ: “Ngành Thuế Thủ đô kỷ niệm ngày truyền thống Thi đua yêu nước năm nay bằng động lực mạnh mẽ, tích cực triển khai thực hiện những giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu quý II, tiến tới hoàn thành vượt mức dự toán thu năm 2013 mà Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Hội đồng nhân dân Thành phố giao…”.

Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của Ngành, khẩu hiệu “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” đã được nhiều đơn vị lựa chọn trở thành nguồn động lực thi đua mới với nhiều đơn vị ngành Thuế, Hải quan, Kho bạc, Chứng khoán, Dự trữ Nhà nước, các cục, vụ, viện thuộc Bộ… tiếp thêm khí thế phấn đấu mới, quyết tâm vượt khó mới trong 6 tháng cuối năm 2013. Song song với phát động thi đua, nhiều hình thức khen thưởng để động viên kịp thời các cá nhân, tập thể xuất sắc cũng được các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành Tài chính công bố, nhằm tiếp thêm sức lan tỏa cho phong trào…

Tin tưởng rằng từ phong trào thi đua hưởng ứng 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc", nhiều nhân tố mới, điển hình mới của ngành Tài chính sẽ ra đời, đóng góp hiệu quả vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ và nhân dân giao phó cho Ngành, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013 như mong ước lúc sinh thời của Bác.