Nghị quyết 71/NQ-CP:

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2016


Ngày 5/8/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ tháng 7/2016.

Nghị quyết nêu một số nhiệm vụ cần triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ; một số dự án luật; tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2016; tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016...

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: nq_71-nq-cp_TREO.PDF