Nguyên tắc và nhiệm vụ báo cáo tình hình thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam

(Tài chính) Ngày 30/9, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1755/QĐ-TTg của về một số nguyên tắc và nhiệm vụ báo cáo tình hình thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam.

Theo Quyết định trên, Bộ Tài chính có nhiệm vụ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính toán, bổ sung dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong các năm 2014 và 2015 để thực hiện nhiệm vụ được nêu tại Điểm đ Khoản 1 Điều 3 của Quyết định này.

Mời download nội dung quyết định: Quyet dinh so 1755-QĐ-TTg.doc