Nhãn tín nhiệm ASEAN tạo động lực cho doanh nghiệp thương mại điện tử phát triển

Trang Phạm - Trang Lê

Chương trình Nhãn tín nhiệm ASEAN như một sáng kiến hợp tác giữa các nước thành viên nhằm thực thi Hiệp định ASEAN về thương mại điện tử. Qua đó, khẳng định tiềm năng và tầm quan trọng của thương mại điện tử là chất xúc tác chính để phục hồi nền kinh tế sau đại dịch COVID-19, cùng với các sáng kiến khác dựa trên chuyển đổi số trong khu vực.

Nhãn tín nhiệm ASEAN tạo động lực cho doanh nghiệp thương mại điện tử phát triển - Ảnh 1