Những kết quả kinh tế - tài chính trong quý I/2013

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tổng sản phẩm trong nước (GDP): Tăng trưởng GDP quý I/2013 (giá so sánh 2010) ước đạt 4,89%, cao hơn cùng kỳ năm 2012 (4,75%), trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,24%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,93%; khu vực dịch vụ tăng 5,65%.

Giá cả, lạm phát: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2013 giảm 0,19% so với tháng trước, là tháng có chỉ số giảm sau 7 tháng tăng liên tiếp; trong đó: giảm mạnh nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, giảm 0,53% (riêng thực phẩm giảm 0,95%); đồ uống và thuốc lá giảm 0,08%; giao thông giảm 0,25%; bưu chính viễn thông giảm 0,05%. Các nhóm hàng khác chỉ tăng nhẹ khoảng 0,04-0,25%. So với tháng 12/2012, CPI tháng 3/2013 tăng 2,39%, thấp nhất so với cùng kỳ trong 4 năm qua. So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 3/2013 tăng 6,64%. Tính bình quân, CPI3 tháng đầu năm 2013 tăng 6,91% so với cùng kỳ năm 2012.

Xuất nhập khẩu: Quý I/2013, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 29,69 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá tăng 25,1%); trong đó: khu vực kinh tế trong nước đã có cải thiện đáng kể vàtăng 10,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) ước tăng 25,6%. Tổng kim ngạch nhập khẩu Quý I/2013 ước đạt 29,2 tỷ USD, tăng 17%; trong đó: khu vực trong nước ước tăng 7,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước tăng 25,5%.

Thu chi ngân sách: Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/3/2013, tổng thu NSNN ước đạt 136,3 nghìn tỷ đồng, bằng 16,7% dự toán năm; tổng chi NSNNước đạt 171,93 nghìn tỷ đồng, bằng 17,6% dự toán năm.

Đầu tư phát triển: Tổng vốn đầu tư xã hội quý I/2013 theo giá hiện hành ước đạt 195,3 nghìn tỷ đồng, bằng 28,6%GDP, trong đó: vốn đầu tư phát triển từ NSNNước thực hiệnlà 35,2 nghìn tỷ đồng, đạt 20,1% kế hoạch năm; vốn trái phiếu Chính phủ ước thực hiện là 23,6 nghìn tỷ đồng, đạt 39,3%; vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước ước đạt 5,5 nghìn tỷ đồng, đạt 9,1%; vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước ước đạt 15,6 nghìn tỷ đồng, đạt 17,3%; vốn đầu tư của dân cư và doanh nghiệp tư nhân ước đạt 70 nghìn tỷ đồng, đạt 17,5%; vốn đầu t­­ư trực tiếp nư­­ớc ngoài thực hiện ước đạt 2,7 tỷ USD, tăng 7,1%; vốn đăng ký ước đạt trên 6,03 tỷ USD,tăng 63,6%; vốn ODA ước giải ngân đạt 290 triệu USD, bằng cùng kỳ năm trước.