Những thông tin cần thiết cho xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Theo dddn.com.vn

(Tài chính) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 61/2013/QĐ-TTg về việc cung cấp thông tin và phối hợp thực hiện công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Theo Quyết định, có 6 loại thông tin cần thiết cho công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia gồm: thông tin chung về kinh tế - xã hội; thông tin về tài khóa; thông tin về tiền tệ, ngân hàng; thông tin về kinh tế đối ngoại; thông tin về chính trị; các thông tin kinh tế - xã hội khác trên cơ sở đề xuất của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm, phù hợp với quy định của pháp luật và khả năng cung cấp của các cơ quan, tổ chức có liên quan của Việt Nam.

Thông tin, số liệu được các cơ quan liên quan cung cấp định kỳ (tháng, quý, năm) cho Bộ Tài chính. Trong trường hợp đến thời hạn cung cấp chưa có số liệu chính thức, các cơ quan cung cấp cho Bộ Tài chính số liệu ước tính cập nhật nhất. Thời hạn cung cấp thông tin định kỳ hằng tháng là ngày 15 của tháng tiếp theo. Thời hạn cung cấp thông tin định kỳ hằng quý là ngày 30 tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

Ngày 28/2 năm kế tiếp là thời hạn cung cấp thông tin định kỳ hằng năm. Đối với số liệu về kế hoạch, dự báo cho năm tiếp theo được cung cấp định kỳ hằng năm, thời hạn cung cấp thông tin là ngày 15/12 của năm thực hiện.

Quy trình thực hiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia bao gồm các bước: tiếp xúc, lựa chọn và ký kết thỏa thuận cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm quốc gia với tổ chức xếp hạng tín nhiệm; xây dựng kế hoạch và thống nhất chương trình làm việc với tổ chức xếp hạng tín nhiệm; xây dựng Báo cáo tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội để thuyết trình với tổ chức xếp hạng tín nhiệm; tổ chức các đợt làm việc với tổ chức xếp hạng tín nhiệm; cung cấp thông tin, số liệu cần thiết theo đề nghị của tổ chức xếp hạng tín nhiệm; bình luận và kiến nghị về các nhận định, đánh giá của tổ chức xếp hạng tín nhiệm; tổ chức xếp hạng tín nhiệm công bố mức xếp hạng tín nhiệm của quốc gia.

Bộ Tài chính là đơn vị chủ trì tổ chức các buổi làm việc, thảo luận với tổ chức xếp hạng tín nhiệm theo định kỳ (hàng năm) và đột xuất (trường hợp có những thay đổi đáng kể về tình hình kinh tế - xã hội).