Niêm yết công khai các thủ tục hành chính của cơ quan thuế

Theo Tô Tô/baophapluat.vn

Tổng cục Thuế vừa ban hành Quyết định số 91/QĐ-TCT về việc triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực thuế.

Các cục thuế phải thực hiện việc công bố, cập nhật, niêm yết công khai các thủ tục hành chính bộ phận một cửa cơ quan thuế các cấp. Nguồn: Internet
Các cục thuế phải thực hiện việc công bố, cập nhật, niêm yết công khai các thủ tục hành chính bộ phận một cửa cơ quan thuế các cấp. Nguồn: Internet

Tổng cục Thuế  yêu cầu các cục thuế phải thực hiện việc công bố, cập nhật, niêm yết công khai các thủ tục hành chính bộ phận một cửa cơ quan thuế các cấp. Đăng tải trên trang thông tin điện tử bộ thủ tục hành chính của cơ quan thuế theo quy định.

Tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện chế độ báo cáo theo quy trình kiểm soát thủ tục hành chính và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế. 

Đồng thời, triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; triển khai điện tử hóa thủ tục hành chính, đảm bảo dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 theo kế hoạch được giao; đẩy mạnh tuyên truyền cũng như kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người nộp thuế về kết quả thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tình hình triển khai cơ chế một cửa của cơ quan thuế; tổ chức đối thoại về cơ chế chính sách mới có liên quan đến thủ tục hành chính.