Nội dung cơ bản quy chế quản lý tài chính đối với công ty con của VNX

PV.

Khoản 2, Điều 7, Nghị định số 59/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ về quy chế quản lý tài chính đối với công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 59/2021/NĐ-CP quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với VNX, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Cụ thể, Khoản 2, Điều 7, Nghị định số 59/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định quy chế quản lý tài chính của công ty con bao gồm các nội dung cơ bản sau:

- Vốn điều lệ, huy động vốn và đầu tư vốn ra bên ngoài.

- Đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định, quản lý tài sản.

- Doanh thu của công ty con của VNX bao gồm: doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ (doanh thu từ hoạt động niêm yết, doanh thu từ hoạt động giao dịch chứng khoán, doanh thu từ hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh, doanh thu từ hoạt động đấu thầu trái phiếu, doanh thu từ hoạt động đấu giá chứng khoán, doanh thu từ hoạt động chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch và doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ khác); doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ (doanh thu từ dịch vụ cung cấp thông tin, doanh thu từ dịch vụ hạ tầng công nghệ cho thị trường chứng khoán và doanh thu từ dịch vụ khác); doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác. Công ty con của VNX được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính đối với lãi tiền gửi phát sinh liên quan đến hoạt động đấu giá chứng khoán.

- Chi phí của công ty con của VNX.

- Phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ.

- Các nội dung khác theo yêu cầu quản lý.